Prekyba aklaisiais, Akliesiems ir silpnaregiams visus metus teikiamos paslaugos | Sidabrė

Plonapadžiai batai padeda akliesiems geriau orientuotis
Alytaus miesto savivaldybės nuotr. Prieš keletą savaičių Alytaus miesto savivaldybė viešai paragino Alytuje esančius prekybos centrus prisijungti prie socialinės akcijos ir  ant bendrojo naudojimo patalpų stiklinių durų klijuoti silpnaregiams skirtą žymeklį — geltoną apskritimą, padedantį jiems paprasčiau orientuotis aplinkoje. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius raštu kreipėsi į Alytaus mieste veikiančius prekybos centrus, prašydamas pritaikyti įėjimų į prekybos centrus esančias duris silpnaregiams ir akliesiems bei paženklinti jas geltonos spalvos apskritimu, o viduje esančios bendrosios paskirties patalpų duris prekyba aklaisiais lankytojų aptarnavimui skirtos stiklines duris — geltonu apskritimu arba skiriamąja juosta. Kiekvienas tapome įsipareigojęs užtikrinti žmonėms su negalia galimybes tapti lygiaverčiais ir aktyviais piliečiais, naudingais visuomenei. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.

Netekome išskirtinio kraštiečio — Vaclovo Daunoro Prekyba aklaisiais Šiau­lių ir Tau­ra­gės re­gio­nų ak­lų­jų cent­ras pa­gal Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­mą So­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos neį­ga­lie­siems bend­ruo­me­nė­je pro­jek­tą vi­sus uo­sius me­tus tei­kia die­nos užim­tu­mo ir in­di­vi­dua­lios pa­gal­bos pa­slau­gas Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo na­riams.

Iš vi­so pa­slau­gas gau­na 28 as­me­nys, ku­rių dar­bin­gu­mo ly­gis yra 0—40 pro­cen­tų ar­ba nu­sta­ty­ti vi­du­ti­niai ar di­de­li spe­cia­lie­ji po­rei­kiai.

prekyba aklaisiais kaip uždirbti milijoną greičiausiai

Pa­sak fi­lia­lo va­do­vės Inos Sa­ka­laus­kie­nės, ši pa­gal­ba or­ga­ni­za­ci­jos na­riams be ga­lo rei­ka­lin­ga. Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo va­do­vė Ina Sa­ka­laus­kie­nė kai­rė­jedė­ko­da­ma už pa­skai­tą akų gy­dy­to­jai Ri­tai Sa­mie­nei įtei­kė ama­tų bū­re­lio dar­be­lį Die­nos užim­tu­mas api­ma įvai­rias veik­las.

prekyba aklaisiais geriausias tiesioginis dvejetainių parinkčių grafikas

Tai kas­die­nių įgū­džių la­vi­ni­mas, ug­dy­mas, kai žmo­gui pa­de­da­ma, mo­ko­ma as­mens hi­gie­nos, svei­kos gy­ven­se­nos, na­mų ruo­šos dar­bų, mais­to ga­mi­ni­mo. Pa­de­da­ma su­si­tvar­ky­ti ap­lin­ką, pa­lai­ky­ti šva­rą vir­tu­vė­je, su­si­dė­ti mais­to pro­duk­tus į tin­ka­mas pa­kuo­tes, len­ty­nas, spin­tu­tes.

Dau­ge­liui žmo­nių tai yra sa­vai­me su­pran­ta­mi da­ly­kai, bet tam, ku­rio re­gė­ji­mas la­bai nu­si­lpo, net ir sa­vuo­se na­muo­se tam­pa su­dė­tin­ga orien­tuo­tis, su­si­tvar­ky­ti, at­lik­ti įpras­tus veiks­mus.

prekyba aklaisiais prekyba demo sąskaitoje su pajamomis

Taip pat ak­lie­ji ir silp­na­re­giai mo­ko­mi biu­dže­to pla­na­vi­mo, nau­do­tis ban­ko tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis, orien­tuo­tis bei ju­dė­ti ap­lin­ko­je, nau­do­tis tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nė­mis: bal­to­sio­mis ir at­ra­mi­nė­mis laz­de­lė­mis, spe­cia­liais laik­ro­džiais, svars­tyk­lė­mis, skys­čio ly­gio ro­dy­tu­vais, sta­cio­na­riais te­le­fo­nais ir kt.

Ug­do­mi ir pa­lai­ko­mi so­cia­li­niai įgū­džiai, tai yra, bend­ra­vi­mo ge­bė­ji­mai. Žmo­nės pra­ti­na­si prekyba aklaisiais ieš­ko­ti pa­gal­bos, da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, už­megz­ti ry­šius su ap­lin­ka. Taip ma­ži­na­ma ir so­cia­li­nė at­skir­tis, nes bend­rau­jan­tis žmo­gus jau­čia­si rei­ka­lin­gas, vi­suo­me­nės da­li­mi ir la­biau sa­vi­mi pa­si­ti­ki.

prekyba aklaisiais kaip gauti pajamų iš interneto

Gruo­džio 5 die­ną vy­ko vie­nas iš to­kių nau­din­gų po­kal­bių — su­si­ti­ki­mas su akių gy­dy­to­ja Ri­ta Sa­mie­ne, ku­ri pa­pa­sa­ko­jo apie akių san­da­rą, joms gre­sian­čias li­gas bei simp­to­mus, pa­ta­rė, kaip pa­dė­ti sa­vo akims ne­per­varg­ti, mo­kė akių pra­ti­mų.

Die­nos užim­tu­mo veik­loms pri­klau­so ir ama­tų bū­re­lis, ku­riam va­do­vau­ja Re­da Peč­ku­vie­nė. Jos iš­mo­nei nė­ra ga­lo. Gra­žia­dar­bė kar­tu su LASS Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo na­riais per me­tus kū­rė įvai­riau­sius dar­be­lius: nau­do­da­mi pa­pjė ma­šė tech­ni­ką ga­mi­no an­ge­liu­kus, Ve­ly­koms svo­gū­nų lukš­tais ir mais­ti­niais da­žais mar­gi­no kiau­ši­nius, de­ko­ra­vo in­de­lius, py­nė tri­ko­ta­ži­nes juos­te­les, iš mo­de­li­no lip­dė žva­ki­des, for­ma­vo ka­lė­di­nes de­ko­ra­ci­jas, iš ke­pi­mo po­pie­riaus for­ma­vo, lip­dė gė­ly­tes.

Automobilių avarija „Aklųjų“ sankryžoje

Ir tai dar ne pa­bai­ga. Vi­si mi­nė­ti už­siė­mi­mai vyks­ta kar­tą per prekyba aklaisiais.

prekyba aklaisiais viskas apie pinigų uždirbimą interneto dienoraštyje

Dėl re­gė­ji­mo ne­ga­lios ak­lie­siems ir silp­na­re­giams rei­ka­lin­ga ir in­di­vi­dua­li pa­gal­ba, ku­rią du kar­tus per sa­vai­tę tei­kia pro­jek­to vyk­dy­to­ja Jur­ga Gri­ga­liū­nie­nė iki rugp­jū­čio mė­ne­sio dir­bo Vi­das Sa­ka­laus­kas. Žmo­gui pa­de­da­ma su­si­tvar­ky­ti kas­die­ni­niuo­se rei­ka­luo­se, už­pil­dy­ti do­ku­men­tus, pa­ly­di­ma į par­duo­tu­vę, tar­pi­nin­kau­ja­ma dėl tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nių — pra­šy­mai su­ren­ka­mi ir nu­ve­žia­mi į Šiau­lius, o po to prie­mo­nės par­ve­ža­mos, ir kt.

Tada neregys, braukdamas lazdele per šaligatvio kraštą, tokią perėją pats gali lengvai susirasti.

Iš vi­so So­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos neį­ga­lie­siems bend­ruo­me­nė­je pro­jek­tui, ku­rį ren­gė ir pa­raiš­ką tei­kė VšĮ Šiau­lių ir Tau­ra­gės re­gio­nų ak­lų­jų cent­ras, skir­tas eu­ras. Iš šių lė­šų vyk­dy­mo iš­lai­doms nu­ma­ty­ti eu­rai, ad­mi­nist­ra­vi­mui —pa­tal­pų eksp­loa­ta­ci­jai —ry­šio pa­slau­goms —trans­por­to iš­lai­doms —prie­mo­nėms, įran­gai —sklai­dai apie pro­jek­tą — 60 eu­rų.

  1. Birutės parko maketas akliesiems
  2. Pradedamos teikti kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems Pradedamos teikti kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems Informuojame, kad VšĮ Valakupių reabilitacijos centras akliesiems asmenims pradeda teikti nemokamas kompleksines socialines reabilitacijos paslaugas, kurių tikslas, atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo mobilumokasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
  3. Spausdinti Situacija: statyti automobilius ant šaligatvio leidžia galiojantis kelio ženklas, tačiau tokia tvarka tenkina ne visus klaipėdiečius.
  4. Kontaktai Birutės parko maketas akliesiems Padėti pamatyti pasaulį!
  5. Мидж вздохнула: - А что еще это может .

Įdomūs apžvalgos