Draudimas kariui gauti papildomų pajamų

Privalumai

Konstitucinis Draudimas kariui gauti papildomų pajamų I Pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas grindžiamas šiais argumentais.

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo toliau — ir Įstatymas 36 straipsnio 7 dalyje m. Remdamasi oficialiąja konstitucine doktrina, pareiškėja pažymi, kad pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo.

Nors viešasis interesas valstybės tarnybos santykiuose yra dominuojantis, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad socialiniu požiūriu tiek viešasis interesas, tiek asmens teisės yra konstitucinės vertybės.

draudimas kariui gauti papildomų pajamų

Valstybės tarnyba — tai profesinė veikla, kurią atlieka valstybės ar savivaldybės institucijos darbuotojas. Teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, įtvirtinta Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje, yra susijusi su Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta kiekvieno žmogaus teise laisvai pasirinkti darbą.

Įstatymu nustatant valstybės tarnautojų kito darbo ribojimus būtina vadovautis tuo, kad pagal Konstituciją tie ribojimai turi būti tokie, kad padėtų valstybės tarnyboje išvengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, kad valstybės tarnyba, jos teikiamos galimybės nebūtų panaudojamos ne viešajam interesui garantuoti, bet asmeniniais interesais, kad nebūtų trukdoma valstybės tarnautojui atlikti tarnybos pareigas, kad nebūtų kenkiama valstybės tarnybos arba atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos autoritetui, kad jos nebūtų diskredituojamos.

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos m.

draudimas kariui gauti papildomų pajamų

II Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens Seimo atstovo Seimo nario Juozo Oleko rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teigiama, kad ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai.

Suinteresuoto asmens atstovo pozicija grindžiama šiais argumentais. Asmuo, atitinkantis Įstatymo 28 straipsnyje nustatytus bendruosius ir specialiuosius kariui taikomus reikalavimus, gali lygiomis sąlygomis su kitais asmenimis savanoriškai stoti į karo tarnybą, laisvai ją pasirinkdamas kaip užsiėmimo rūšį, ir taip pasinaudoti Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje, 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis teisėmis.

Draudimas kariui turėti papildomų pajamų, Privalumai | baltijoskelias30.lt

Toks asmuo savanoriškai įsipareigoja atlikti karo tarnybą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o tai reiškia — paklusti įstatymų leidėjo, pasinaudojusio savo diskrecija, nustatytam specifiniam tikrosios karo tarnybos organizavimo teisiniam reguliavimui, įskaitant tam tikrus šiai tarnybai taikomus apribojimus.

Valstybės apsaugos funkcijai, kuri apima konstitucinių vertybių, kaip prioritetinių, apsaugą, vykdyti yra reikalinga atskira institucinė sistema, kurios veikimo teisinės prielaidos privalo užtikrinti nepertraukiamą šios funkcijos vykdymą.

Teismas: draudimas kariams dirbti kitą darbą neprieštarauja Konstitucijai T. Konstitucinis Teismas KT trečiadienį paskelbė, kad draudimas profesinės karo tarnybos kariams dirbti kitą darbą neprieštarauja Konstitucijai. Pasak KT, Seimas privalo įstatymuose nustatyti tokį krašto apsaugos sistemos, taip pat karo tarnybos organizavimo reguliavimą, kuriuo būtų užtikrinta vienų pagrindinių konstitucinių vertybių — valstybės nepriklausomybės, teritorijos vientisumo, konstitucinės santvarkos — apsauga ir tinkamas valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo. Taigi draudimas profesinės karo tarnybos kariams dirbti pagal darbo sutartį, užsiimti individualia veikla, išskyrus Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo numatytus atvejus, vertintinas kaip konstituciškai pagrįstas ir pateisinamas, juo nepažeidžiama Konstitucijoje įtvirtinta žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir piliečio teisė lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą, nutarime sako KT. Kartu pabrėžiama, kad Seimas privalo nustatyti ir tokį karių darbo apmokėjimo teisinį reguliavimą, kuriuo būtų užtikrinta galimybė profesinės karo tarnybos kariams visavertiškai ir oriai vykdyti savo konstitucinę priedermę.

Vadinasi, nepertraukiamas turi būti ir karo tarnybos, kaip sistemos, funkcionavimas tam, kad visoje valstybėje būtų galima nuolat ir veiksmingai vykdyti valstybės apsaugos funkcijas garantuojant viešąjį interesą, kuris valstybės tarnybos santykiuose dominuoja. Valstybės tarnybos sistemos vientisumas nepaneigia galimybės tam tikrus valstybės tarnybos santykius reguliuoti diferencijuotai.

Konstitucijoje yra įtvirtinta diferencijuota civilinių valstybės institucijų ir karinių bei sukarintų valstybės institucijų samprata. Taigi įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į viešąjį interesą užtikrinti krašto ir konstitucinių vertybių valstybės nepriklausomybės, greitų pinigų paslaptis vientisumo, konstitucinės santvarkos apsaugą, turi teisę nustatyti specifinius, tik kariams taikomus, asmeninių teisių ribojimus ar draudimus.

draudimas kariui gauti papildomų pajamų

Karo tarnybos specifika lemia tai, kad ši tarnyba ir su ja nesusijusi veikla — kitas darbas verslas yra nesuderinamos iš esmės. Savo apsisprendimą ir pasiryžimą atlikti karo tarnybą asmuo patvirtina ne tik sudarydamas profesinės karo tarnybos sutartį, bet ir duodamas priesaiką, kuria įsipareigoja negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, sąžiningai vykdyti Konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus.

Karys, kaip valstybės gynėjas, privalo nuolat būti pasirengęs vykdyti tarnybos užduotis, ne tik saugoti valstybės teritoriją, kontroliuoti ir ginti oro erdvę ir teritorinę jūrą bei saugoti karines teritorijas, bet ir įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis organizuoti, koordinuoti žmonių paieškos ir gelbėjimo, taršos incidentų likvidavimo darbus, teikti pagalbą kitoms valstybės institucijoms, taip pat nuolat palaikyti kovinę parengtį, rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose.

Toks tarnybos pobūdis suponuoja ypatingo tarnybos režimo taikymą ir karių teisės į laisvalaikį ribojimą.

Teismas: draudimas kariams dirbti kitą darbą neprieštarauja Konstitucijai

Pasirašydamas profesinės karo tarnybos sutartį, karys įsipareigoja atlikti Konstitucijos  straipsnio 2 dalyje nustatytą karo tarnybą ir tarnauti tiek, kiek reikės, neribojant tarnybos dienos ir suminės savaitės trukmės.

Kario tarnybos laikas nėra apribotas ir priklauso nuo vykdomų užduočių. Kasdienės tarnybos laikas paprastai yra 40 valandų per savaitę, o per parą — 8 valandos, tačiau prireikus karys gali būti skiriamas į 12 ar 24 valandų dienos tarnybą, kovinį budėjimą iki 7 parų karys visą parą pasirengęs per nustatytą laiką pradėti vykdyti užduotisatlikti tarnybą kareivinių režimu apribojama kario teisė palikti kareivines ar panašias tarnybas. Kariai, atliekantys kasdienę tarnybą, papildomai vidutiniškai 35 dienas per metus dalyvauja pratybose, kurios trunka ilgiau nei vieną parą, taip pat kariai pagal kas mėnesį sudaromą grafiką skiriami į visą parą trunkančius budėjimus.

Siekiant tobulinti įgūdžius, kariai taip pat yra siunčiami į ilgalaikius mokymus, per kuriuos dažnai taikomas kareivinių režimas arba mokymai vyksta kitoje vietovėje, nei atliekama kario kasdienė tarnyba. Karys, pasirašydamas profesinės karo tarnybos sutartį, taip pat įsipareigoja atlikti su konkrečia vietove nesusijusią tarnybą.

draudimas kariui gauti papildomų pajamų

Kario perkėlimą į kitą tarnybos vietovę lemia krašto apsaugos sistemos poreikiai Įstatymo 42, 53 straipsniai. Karininkai paprastai ne rečiau kaip kas 3 metus rotacijos būdu yra perkeliami į kitas pareigas Įstatymo 57 straipsniskiti kariai taip pat gana dažnai dėl tarnybos interesų, kario karjeros organizavimo ir panašiais motyvais yra perkeliami į kitas pareigas ir kitą vietovę. Apie karių nuolat dalyvauja tarptautinėse operacijose. Dėl šių aplinkybių dalis karių negalėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų, draudimas kariui gauti papildomų pajamų iš darbo teisinių santykių.

Kita vertus, kario, dirbančio ir kitą darbą, įsipareigojimai gali turėti įtakos jo mobilumui, drausmei, moralei, karys gali būti priverstas ieškoti kompromisinių sprendimų tarp tarnybos ir kito darbo, gali pradėti vengti perkėlimo, mokymų, dalyvavimo tarptautinėse operacijose, atlikti kitokią nei kasdienę tarnybą. Leidus kariams dirbti kitą darbą, kariai, kurių didžiąją tarnybos dalį sudaro kasdienė tarnyba daugiausia tai yra štabuose tarnaujantys kariaiįgytų privilegiją, palyginti su kariais, kurių tarnybos grafiką lemia tarnybos interesai.

Toks karių diferencijavimas neigiamai paveiktų jų tarpusavio pasitikėjimą ir drausmę.

 1. Užsidirbti pinigų planą
 2. Privalumai Kokias išmokas ir socialines garantijas turi šauktinis?

Be to, teisinė situacija, kai asmuo, vykdantis kario pareigas, būtų priklausomas nuo kitų asmenų, su kuriais sudarytų draudimas kariui gauti papildomų pajamų sutartis, būtų ydinga ir nesuderinama su viešojo intereso karo tarnybos srityje dominavimu ir būtinumu užtikrinti specialiuosius ištikimybės valstybei santykius, kario nepriklausomumu vykdant pavestas užduotis, taip pat karine drausme ir paklusnumu.

Asmens teisės pasirinkti norimą ekonominę veiklą ribojimas profesinės karo tarnybos kariams nėra absoliutus.

 • Pelningiausios dvejetainių opcionų prekybos sistemos
 • Teismas: draudimas kariams dirbti kitą darbą neprieštarauja Konstitucijai | poliglote.lt
 • Kaip tu gali užsidirbti pinigų laisvalaikiu
 • Privalumai | poliglote.lt
 • Draudimas kariui turėti papildomų pajamų Dvejetainiai variantai trina
 • Kaip finansuoti sąskaitą dvejetainių parinkčių vaizdo įraše

Nedraudžiama tokia ekonominė veikla, kuri yra susijusi su nuosavybės valdymu, verslo sukūrimu, individualia ar žemės ūkio veikla, bet nesuponuoja įsipareigojimo paklusti trečiųjų asmenų nustatytoms vidaus tvarkos taisyklėms.

Profesinės karo tarnybos kariams suteikta teisė steigti arba dalyvauti steigiant akcines, uždarąsias akcines ar žemės ūkio bendroves, mažąsias bendrijas, ūkines bendrijas, individualias įmones, taikant Įstatyme nustatytus apribojimus dalyvauti jų skiriamų ar renkamų valdymo draudimas kariui gauti papildomų pajamų veikloje, įpareigojus turimą nuosavybę valdyti, naudoti ir ja disponuoti taip, kad neatsirastų viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, nesusidarytų prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nebūtų diskredituojamas tarnybos autoritetas ir kad tai nekliudytų profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigų.

Profesinės karo tarnybos kariams leidžiama užsiimti kūrybine ir pedagogine veikla įstatymu nustačius tokios teisės įgyvendinimo sąlygas ir tvarką.

III Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gautos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamento direktorės, atliekančios ministerijos kanclerio funkcijas, Daivos Beliackienės, Valstybės tarnybos departamento direktoriaus Osvaldo Šarmavičiaus rašytinės nuomonės.

Civilines atsakomybes draudimas

Konstitucinio Teismo posėdyje pareiškėjos Seimo narių grupės atstovė Seimo narė Ką galite padaryti, kad uždirbtumėte vaizdo įrašą. Juknevičienė iš esmės pakartojo prašyme išdėstytus argumentus ir atsakė į Konstitucinio Teismo teisėjų klausimus.

Pareiškėjos atstovė taip pat apžvelgė praktikoje kylančias problemas, susijusias su profesinės karo tarnybos karių teisės dirbti kitą darbą ir užsiimti individualia veikla ribojimu.

Ji, be kita ko, paaiškino, kad teisinis reguliavimas, kuriuo buvo įtvirtinta galimybė profesinės karo tarnybos kariams dirbti kitą darbą, panaikintas ginčijamu teisiniu reguliavimu, buvo nustatytas atsižvelgus ir į Konstitucinio Teismo m. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas draudimą muitinės pareigūnams dirbti kitą darbą neatsižvelgiant į jokias aplinkybes pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai, todėl, pasak pareiškėjos atstovės, sprendžiant, ar Įstatymo 36 straipsnio 7 dalyje m.

Konstitucinio Teismo posėdyje kalbėjo ir į klausimus atsakė specialistė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Teisės departamento direktorė Judita Nagienė.

 • Dirbti su dvejetainėmis parinktimis be priedų svetainių
 • Greitas neteisėtas uždarbis
 • Kas tai yra paprastais žodžiais kas yra

Konstitucinis Teismas konstatuoja: I 1. Pareiškėja Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio 7 dalis m. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba m. Šis įstatymas neteko galios m. Šiame įstatyme pirmą kartą buvo įtvirtinta profesionaliosios karo tarnybos sąvoka. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalį profesionalioji karo tarnyba — savanoriškai ir pagal karo tarnybos sutartį Lietuvos Respublikos atsiskaitymo ir pristatymo galimybė atliekama tarnyba.

Privalumai

Seimas m. Karys, turintis personalinę įmonę ar bendrovės akcijų, privalo šią nuosavybę valdyti, naudoti ir disponuoti ja tokiu būdu, kad dėl jos turėjimo ar ryšių su bendrove įmonekurioje karys turi nuosavybės, negalėtų atsirasti privačių ir tarnybos interesų konflikto. Įstatymo 36 straipsnio 8 dalis ne kartą buvo keičiama ir arba papildoma, tačiau draudimas profesinės karo tarnybos kariui dirbti kitą darbą, išskyrus darbą krašto apsaugos sistemos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, ir gauti bet kokį kitą atlyginimą, išskyrus atlyginimą už kūrybinę ir pedagoginę veiklą, liko nepakitęs.

Paminėtina, kad m.

Draudimas kariui turėti papildomų pajamų

Toks teisinis reguliavimas, kuriuo buvo įtvirtintas draudimas profesinės karo tarnybos kariui dirbti kitą darbą, išskyrus darbą krašto apsaugos sistemos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, ir gauti bet kokį kitą atlyginimą, išskyrus atlyginimą už kūrybinę ir pedagoginę veiklą, galiojo iki m. Įstatymo 36 straipsnio 7 dalis m. Karys, kuris yra individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar narys komanditorius ar turi akcinės bendrovės akcijų arba žemės ūkio bendrovės pajų, privalo šią nuosavybę valdyti, naudoti ir disponuoti ja tokiu būdu, kad dėl jos turėjimo ar ryšių su bendrove įmonekurioje karys turi nuosavybės, negalėtų atsirasti privačių ir tarnybos interesų konflikto, nesudarytų prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituotų tarnybos autoriteto ir nekliudytų profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigas.

Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kurie vykdo operatyvinę veiklą, profesinės karo tarnybos karininkai privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

Prašymai leisti dirbti kitą darbą ar teikti komercinio pobūdžio paslaugas nagrinėjami, sprendimai priimami ir atšaukiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Sprendimas dėl leidimo dirbti kitą darbą ar teikti komercinio pobūdžio paslaugas galioja vienus metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

Įdomūs apžvalgos